Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép

    14348f_bCd27747