UNIT 1: VACATION
UNIT 1: VACATION

Lesson 1: ACTIVITIES - Buổi 1
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Feelings - Buổi 2
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Travel and trade - Buổi 3
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

UNIT 2: CAMPING
UNIT 2: CAMPING

Lesson 2: Making camp - Buổi 5
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Plants - Buổi 6
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

STORY 1
STORY 1

TỔNG KẾT KHÓA HỌC (BUỔI 30) 1
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
TOPIC: BE BRAVE. BE HELPFUL  - Buổi 7
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

SPEAKING PRACTICE
SPEAKING PRACTICE

Speaking Practice - Buổi 8
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
TỔNG KẾT KHÓA HỌC (BUỔI 30) 2
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 1 - 2
REVIEW UNITS 1 - 2

VOCABULARY AND GRAMMAR - Buổi 9
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE - Buổi 10
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

CHECK UP 1 AND ORAL TESTS
CHECK UP 1 AND ORAL TESTS

CHECK UP 1 AND ORAL TESTS - Buổi 11
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

Unit 3: CLASS PARTY!
Unit 3: CLASS PARTY!

Lesson 1: Planning a party - Buổi 12
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Starting a party - Buổi 13
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Celebrations - Buổi 14
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

Unit 4: THE AMAZON RAINFOREST
Unit 4: THE AMAZON RAINFOREST

Lesson 1: COMPARISONS - Buổi 15
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
Lesson 2: COMPARISONS - Buổi 16
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
Lesson 3: BIOMES - Buổi 17
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

STORY 2
STORY 2

BUỔI 18: STORY TOPIC: BE SAFE. BE PATIENT.
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

SPEAKING PRACTICE
SPEAKING PRACTICE

BUỔI 19: SPEAKING PRACTICE
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
BUỔI 20: VOCAB AND GRAMMAR
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 3 - 4
REVIEW UNITS 3 - 4

BUỔI 21: SKILLS PRACTICE
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

CHECK UP 2 AND ORAL TESTS
CHECK UP 2 AND ORAL TESTS

BUỔI 22: CHECK UP 4 AND ORAL TESTS
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

FINAL REVIEW
FINAL REVIEW

BUỔI 24: REVIEW UNITS 5-6
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
BUỔI 25: REVIEW UNITS 7-8
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

EXAM PRACTICE 1
EXAM PRACTICE 1

EXAM PRACTICE 1 (BUỔI 26)
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 1 (BUỔI 27)
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |

FLYERS C - TEST
FLYERS C - TEST

FINAL TEST: READING & WRITING (BUỔI 28)
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
FINAL TEST: LISTENING & SPEAKING (BUỔI 29)
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |
TỔNG KẾT KHÓA HỌC (BUỔI 30)
Thành Nhân | 21/05/2023 14:45 | Học viên: 0 |