FINAL TESTS
FINAL TESTS

Buổi 23: FINAL TEST 1 STARTERS: READING AND WRITING
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 24: FINAL TEST 2 STARTERS: LISTENING AND SPEAKING
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

FINAL REVIEW
FINAL REVIEW

Buổi 21: FINAL REVIEW 1 VOCABULARY AND GRAMMAR
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 22: FINAL REVIEW 2 SKILLS PRACTICE
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

REVIEW 2
REVIEW 2

Buổi 19: REVIEW: UNITS 7-8 A JOURNEY TO THE FUTURE
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 20: REVIEW: UNITS 7-8 QUIZ AND PROJECT
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

UNIT 8: WHAT ARE THEY LIKE?
UNIT 8: WHAT ARE THEY LIKE?

Buổi 15: UNIT 8 WHAT ARE THEY LIKE? LESSON 1: WHAT’S YOUR FAVORITE TOY?
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 16: UNIT 8: WHAT ARE THEY LIKE? LESSON 2: BIG! BIG! BIG!
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 17: UNIT 8: WHAT ARE THEY LIKE? LESSON 3: GOOD MANNERS
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 18: UNIT 8: WHAT ARE THEY LIKE? LESSON 4: MEANS OF TRANSPORT
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

UNIT 7: THE PARTS OF THE BODY
UNIT 7: THE PARTS OF THE BODY

Buổi 11: UNIT 7-THE PARTS OF THE BODY, LESSON 1: I’M SICK!
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 12: UNIT 7-THE PARTS OF THE BODY, LESSON 2: MONSTERS! MONSTERS!
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 13: UNIT 7-THE PARTS OF THE BODY, LESSON 3: BODY ACTIONS
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 14: UNIT 7-THE PARTS OF THE BODY, LESSON 4: KEEP YOURSELF CLEAN!
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

REVIEW 1
REVIEW 1

Buổi 9: REVIEW: UNITS 5-6 AN ACTIVE DAY
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 10: REVIEW: UNITS 5-6 QUIZ AND PROJECT
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

UNIT 6: ANIMALS
UNIT 6: ANIMALS

Buổi 5: UNIT 6-ANIMALS, LESSON 1: IN THE ZOO
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 6: UNIT 6-ANIMALS, LESSON 2: ARE THEY DANGEROUS?
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 7: UNIT 6-ANIMALS LESSON 3: LOST IN THE JUNGLE
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 8: UNIT 6: ANIMALS LESSON 4: WHAT CAN YOU DO?
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

UNIT 5: FUN OUTDOORS
UNIT 5: FUN OUTDOORS

Buổi 1: UNIT 5-FUN OUTDOORS, LESSON 1: IN THE PARK
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 2: UNIT 5-FUN OUTDOORS, LESSON 2: IN THE PLAYGROUND
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 3: UNIT 5-FUN OUTDOORS, LESSON 3: BEING HELPFUL
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 4: UNIT 5-FUN OUTDOORS, LESSON 4 - CAN YOU EAT A SPIDER?
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

FINAL TEST
FINAL TEST

Buổi 23: Final Test 1 - STARTERS: READING AND WRITING
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 24: Final Test 2 - STARTERS: LISTENING AND SPEAKING
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 25 Tổng kết: End course
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

FINAL REVIEW
FINAL REVIEW

Buổi 21: Final Review 1 - Vocabulary and Grammar
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Buổi 22: Final Review 2 - Skills Practice
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

STARTERS A - TEST
STARTERS A - TEST

READING & WRITING - Buổi 28
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
LISTENING & SPEAKING - Buổi 29
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
TỔNG KẾT KHÓA HỌC - (BUỔI 30)
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

EXAM PRACTICE
EXAM PRACTICE

STARTERS TEST 1- READING & WRITING - Buổi 26
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
STARTERS TEST 1- LISTENING & SPEAKING - Buổi 27
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS
REVIEW UNITS

REVIEW UNITS 1 - 2 Buổi 23
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
REVIEW UNITS 3 - 4 Buổi 24
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
REVIEW UNITS 1 - 4 Buổi 25
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

CHECK UP 2 AND ORAL TESTS
CHECK UP 2 AND ORAL TESTS

CHECK UP 2, OT U3,4 - Buổi 22
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 3 - 4
REVIEW UNITS 3 - 4

VOCAB AND GRAMMAR - Buổi 20
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE - Buổi 21
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

TRẢI NGHIỆM 2
TRẢI NGHIỆM 2

TOPIC: BE FAIR. BE KIND. - Buổi 18
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
TOPIC: BE FAIR. BE KIND. - Buổi 19
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

UNIT 4: EATING AT HOME
UNIT 4: EATING AT HOME

Lesson 1 - My Family - Buổi 15
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Are you hungry? Buổi 16
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Lunch time - Buổi 17
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

UNIT 3: LET’S PLAY!
UNIT 3: LET’S PLAY!

Lesson 1 - Happy birthday! - Buổi 12
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Lesson 2 - Birthday party - Buổi 13
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

CHECK UP 1 AND ORAL TESTS
CHECK UP 1 AND ORAL TESTS

CHECK UP 1, OT U1,2 - Buổi 11
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 1 - 2
REVIEW UNITS 1 - 2

VOCAB AND GRAMMAR - Buổi 9
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE - Buổi 10
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

TRẢI NGHIỆM 1
TRẢI NGHIỆM 1

TOPIC: BE FRIENDLY. BE NICE. - Buổi 7
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
TOPIC: BE FRIENDLY. BE NICE. - Buổi 8
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

UNIT 2: BEAUTIFUL COLORS
UNIT 2: BEAUTIFUL COLORS

Lesson 1:  At the Art class - Buổi 4
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |
Lesson 2: The primary colors - Buổi 5
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

UNIT 1: MY LITTLE CLASSROOM
UNIT 1: MY LITTLE CLASSROOM

Lesson 1: Back to school - Buổi 1
Thành Nhân | 31/08/2022 23:49 | Học viên: 0 |
Lesson 2: At school - Buổi 2
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

GÓC VUI CHƠI
GÓC VUI CHƠI

1. Ngày hội Giáng Sinh 2021
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |

ĐIỂM DANH, CHẤM ĐIỂM
ĐIỂM DANH, CHẤM ĐIỂM

Điểm danh, chấm điểm
Thành Nhân | 06/08/2022 18:33 | Học viên: 0 |