Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết

Hướng dẫn
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương 1
Thì doanh nghiệp nào cũng phải có lương mà xuất bạn lương và giám đốc duyệt lương thưởng phạt đầy đủ 100 online
| 10/11/2023 16:24
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc 1
Nhắc việc trong quá trình làm việc đối với nhân viên hay chính những người chủ là rất quan trọng và vô cùng cần thiết Mỗi ngày chúng ta cần giải quyết cũng như những kế hoạch gặp đối tác hay khách hàng còn xa như vậy sẽ khó àm nhớ hết được Nếu chỉ note
| 10/11/2023 16:24
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
| 10/11/2023 16:24
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin 1
Tính năng EBIZ 40 Phần 39 Hướng dẫn quản lý bài Admin
| 10/11/2023 16:24
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết 1
Những liên kết hay mà quý doanh nghiệp muốn chia sẻ toàn công ty hoặc lưu trữ cá nhân
| 10/11/2023 16:24
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương 1
Thì doanh nghiệp nào cũng phải có lương mà xuất bạn lương và giám đốc duyệt lương thưởng phạt đầy đủ 100 online
| 08/11/2023 12:21
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc 1
Nhắc việc trong quá trình làm việc đối với nhân viên hay chính những người chủ là rất quan trọng và vô cùng cần thiết Mỗi ngày chúng ta cần giải quyết cũng như những kế hoạch gặp đối tác hay khách hàng còn xa như vậy sẽ khó àm nhớ hết được Nếu chỉ note
| 08/11/2023 12:21
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
| 08/11/2023 12:21