Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc

  Hướng dẫn
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
  Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
  | 8 ngày
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 19: Việc phải làm
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 19: Việc phải làm 1
  To do list những việc phải làm
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 15:45
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc 1
  Nhắc việc trong quá trình làm việc đối với nhân viên hay chính những người chủ là rất quan trọng và vô cùng cần thiết Mỗi ngày chúng ta cần giải quyết cũng như những kế hoạch gặp đối tác hay khách hàng còn xa như vậy sẽ khó àm nhớ hết được Nếu chỉ note
  Nguyễn Hùng Luân | 20/08/2023 12:26
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc 1
  Nhắc việc trong quá trình làm việc đối với nhân viên hay chính những người chủ là rất quan trọng và vô cùng cần thiết Mỗi ngày chúng ta cần giải quyết cũng như những kế hoạch gặp đối tác hay khách hàng còn xa như vậy sẽ khó àm nhớ hết được Nếu chỉ note
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết 1
  Những liên kết hay mà quý doanh nghiệp muốn chia sẻ toàn công ty hoặc lưu trữ cá nhân
  Nguyễn Hùng Luân | 08/01/2023 00:25
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc 1
  Nhắc việc trong quá trình làm việc đối với nhân viên hay chính những người chủ là rất quan trọng và vô cùng cần thiết Mỗi ngày chúng ta cần giải quyết cũng như những kế hoạch gặp đối tác hay khách hàng còn xa như vậy sẽ khó àm nhớ hết được Nếu chỉ note
  Nguyễn Hùng Luân | 20/08/2023 12:26
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 41: Quản lý Phân Khu
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 41: Quản lý Phân Khu 1
  Nếu bạn cần cập nhật thông tin mới ví dụ như số điện thoại địa chỉ nội dung phân khu của mình Thì bài viết này là một bài viết rất có ích cho bạn
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 13:58
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc 1
  Nhắc việc trong quá trình làm việc đối với nhân viên hay chính những người chủ là rất quan trọng và vô cùng cần thiết Mỗi ngày chúng ta cần giải quyết cũng như những kế hoạch gặp đối tác hay khách hàng còn xa như vậy sẽ khó àm nhớ hết được Nếu chỉ note
  Nguyễn Hùng Luân | 22/05/2023 13:34