Doanh nghiệp, người dân là trọng tâm của chuyển đổi số

Doanh nghiệp, người dân là trọng tâm của chuyển đổi số