Bing ChatGPT có cướp việc của chúng ta không?

Bing ChatGPT có cướp việc của chúng ta không?